13 april 2012, Wouter ter Heide

Algemeen belang

-gastblogger-

De speech van Diederik Samsom, “Keuzes voor de toekomst van Nederland”, dekt de lading niet. De toekomst van Nederland omvat namelijk meer dan de nieuwe partijleider voor ogen staat. Wat dat meer betreft voel ik mij meer thuis bij de zoektocht van de nieuwe jongerenbeweging G500, voor wat betreft hun zoeken naar verbinding.

Alleen ben ik niet hoopvol gestemd over het realiseren van dat doel. Hoe broodnodig verbinding ook is, zij zal nooit van de grond kunnen komen, zolang er geen overeenstemming is over het begrip ‘algemeen belang’, het democratische kernbegrip dat het partijpolitieke gedachtegoed en daarmee de partijpolitieke verschillen overstijgt.

Dit impliceert dat ons verdeeldheid zaaiende partijpolitieke bestel fundamenteel tekortschiet voor het adequaat behartigen van het algemeen belang. Dit vraagt nu eenmaal niet om een verdeel- en heerspolitiek, maar om een eenheidsbeleid op basis van een gedeelde levensopvatting. Een politiek hanteerbare zienswijze die los staat van religie en ideologie, zonder daarvoor een bedreiging te zijn.

Voor die overkoepelende levensopvatting leent zich de gedachte van onze aarde als organische eenheid, waar de mens niet boven staat (als ware hij de schepper ervan) maar een integrerend deeltje van is. Dit houdt in dat we met elkaar (6 miljard mensen) verantwoordelijk zijn voor die instandhouding van die levende totaliteit of organische eenheid. Niet alleen in ons eigen belang, maar in het bijzonder in dat van onze eerste zorg, ons nageslacht.

Om die mondiale verantwoordelijkheid handen en voeten te geven in democratische zin, zullen wij (als wereldbevolking) allereerst afscheid moeten nemen van zowel het dictatoriale parlementaire (wie regeert, dicteert) als het dictatoriale monetaire (wie betaalt, bepaalt) denken en de daarop gebouwde systemen.

Politiek Den Haag zou daartoe het mondiale voortouw kunnen nemen door het op touw zetten van een Brede Maatschappelijke Discussie (BMD) over het tekortschieten van ons parlementair en monetair bestel, ter beteugeling van de (wereld-)problemen. De PvdA, bij monde van Diederik Samsom, zou daartoe het initiatief kunnen nemen.

Zolang het initiatief voor de broodnodige BMD (die partijpolitieke en economische belangen verre overstijgt) op zich laat wachten, zal er geen begin gemaakt kunnen worden met het adequaat behartigen van het algemeen belang, waar ons kroost op zeker moment onherroepelijk de rekening van gepresenteerd zal krijgen. Waarvan het nog maar de vraag is of zij deze ooit zal kunnen voldoen.
Over verantwoordelijkheid gesproken.